چه میزان این سامانه در عدم مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت موفق بوده است ؟