2) اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم