9) دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم رسید خدمت