12) عدم نیاز به سفارش و توصیه های قانونی برای در یافت خدمت