پرسشنامه:  
متن سوالنمایش نمودار
استان
آیا از سرعت ارائه خدمت رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت رضایت دارید؟
آیا از راهنمای استفاده از خدمت رضایت دارید؟
آیا از پاسخگویی به این خدمت رضایت دارید؟
آیا از اطلاع رسانی خدمت رضایت دارید؟
آیا سرعت سامانه مطلوب است ؟
آیا راهنمای استفاده از سامانه مطلوب می باشد ؟
آیا به راحتی به منوها ی سامانه دسترسی دارید ؟
میزان مطلوبیت ظاهری سامانه چه میزان است ؟
چه میزان این سامانه در عدم مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت موفق بوده است ؟
1) اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک
2) اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم
3) پشتیبانی مناسب از طریق روش های ارتباطی جایگزین ( تلفن گویا ، پیامک و..) در صورت بروز مشکل در دریافت خدمت
4) رسیدگی به موقع به شکایات ، نظرات و پیشنهادها
5) امکان پیگیری وضعیت خدمت
6) سهولت هدایت و دسترسی به سامانه
7) عملکرد صحیح و دقیق سامانه
8) رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی
9) دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم رسید خدمت
10) سرعت مناسب در یافت خدمت
11) دریافت یکباره مدارک و اطلاعات
12) عدم نیاز به سفارش و توصیه های قانونی برای در یافت خدمت