صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

استان
 
آیا از سرعت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از کیفیت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از راهنمای استفاده از خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از پاسخگویی به این خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از اطلاع رسانی خدمت رضایت دارید؟
 
آیا سرعت سامانه مطلوب است ؟
 
آیا راهنمای استفاده از سامانه مطلوب می باشد ؟
 
آیا به راحتی به منوها ی سامانه دسترسی دارید ؟
 
میزان مطلوبیت ظاهری سامانه چه میزان است ؟
 
چه میزان این سامانه در عدم مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت موفق بوده است ؟