رضایت سنجی دریافت خدمت تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

آیا از فرآیند دریافت این خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از سرعت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از کیفیت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از پاسخگویی به این خدمت رضایت دارید؟
 
آیا راهنمای استفاده از سامانه مطلوب می باشد؟
 
چه میزان این سامانه در عدم مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت موفق بوده است؟